Klubbhåndbok – Visjon og verdier

Klubbhåndbok

Hasle-Løren Klubbhåndbok – klubbhandbok.hasle-loren.no

Verdier

Hasle-Løren Idrettslag baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Hasle-Løren IL tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

Hasle-Løren IL sine verdier: Inkluderende, Utviklende og Engasjerende

Verdiordene står for:

Inkluderende

Dette betyr at Hasle-Løren IL skal være en åpen klubb som legger vekt på allsidighet og at alle respekterer hverandre.  Vi skal være «klubben for alle», og skape samhold både innad i idrettene og på tvers gjennom holdningsskapende arbeid.

Utviklende

Dette betyr at i Hasle-Løren IL skal trenere og tillitsvalgte oppleve selvutvikling ved å ha meningsfylte oppgaver. De skal ha rett kompetanse for å gi utøverne et godt idrettslig tilbud hvor de opplever mestring tilpasset aktivitetsnivå. HLIL skal være en proaktiv organisasjon som tilpasser seg krav og etterspørsel.

Engasjerende

Dette betyr at Hasle-Løren IL fremstår som en klubb det er godt å komme til. Alle medlemmer, foreldre, ledere, samarbeidspartnere eller andre skal oppleve at det er motiverende å bidra. Det er gleden og motivasjonen som skal gjenspeile all aktivitet.

Visjon

Hasle-Løren IL sin visjon: Hasle-Løren IL – Groruddalens viktigste arena

Dette er et langsiktig mål og betyr at Hasle-Løren IL:

 • Skal være en naturlig møteplass for de som vil drive med aktivitet.
 • Skal jobbe for å ha nok anlegg.
 • Skal være den foretrukne samarbeidspartner.

Virksomhetsidé

Hasle-Løren IL sin virksomhetsidé:

I Hasle-Løren IL skaper samhold og positive opplevelser meningsfylt aktivitet i et sunt og trygt miljø, med utviklingsmuligheter både for ung og gammel.

Det betyr at Hasle-Løren IL skal være det foretrukne idrettslaget i nærmiljøet og at:

 • Idrettsaktiviteten skal tilpasses den enkeltes alder, utvikling og ambisjoner.
 • De som ønsker å bli gode skal få et tilbud innenfor de rammer vi har.
 • Bidra til at flest mulig ønsker å fortsette og være aktive i voksen alder.
 • Legge til rette for et godt klubbmiljø og skape sunne holdninger som gjør at Hasle-Løren IL oppfattes som en god bidragsyter i nærmiljøet.

Hovedmål

Hovedmålet til Hasle-Løren IL: Hasle-Løren IL er klubben hvor flest mulig fortsetter lengst mulig

 • Dette måles i antall medlemmer fordelt på alder. Tallene oppdateres ved hver idrettsregistrering og kan benyttes for å se utviklingen.
 • I tillegg kan innbyggerstatistikken fra bydelen brukes for å avdekke hvor mange som ikke deltar i aktivitet.
 • Delmål og tiltak skal beskrive hvordan vi som klubb skal jobbe for å få til dette.
 • For idrettslaget (hovedstyret) betyr det å skape de beste rammebetingelsene for gruppene.
 • Videre må hver enkelt gruppe utarbeide sine sportslig/aktivitetsplaner.